Thống kê chia sẻ, kết nối của các đơn vị

2588

Mã định danh đơn vị

534101

Văn bản gửi nhận qua trục

966422

Hồ sơ gửi nhận qua trục

Các dịch vụ nền tảng LGSP

Hệ thống xác thực người dùng, đăng nhập một lần

· Xây dựng hệ thống xác thực người dùng LDAP, đăng nhập một lần bằng LDAP
· Xây dựng các dịch vụ hỗ trợ tích hợp với hệ thống đăng nhập một lần

Hệ thống quản lý quy trình động

· Công cụ tạo quy trình động
· Dịch vụ chia sẻ, tích hợp quy trình động với các hệ thống khác

Dịch vụ quản lý và tích hợp chữ ký số

· Công cụ tích hợp với các chữ ký số của các nhà cung cấp: Ban cơ yếu, VNPT, Viettel, BKAV…
· Dịch vụ tích hợp với các phần mềm sử dụng chữ ký số

Dịch vụ thanh toán điện tử

Đáp ứng khả năng thanh toán trực tuyến của người dùng, hỗ trợ nhiều phương pháp thanh toán như: thanh toán thẻ, chuyển tiền điện tử...

Dịch vụ tích hợp nền tảng bản đồ số GIS

Xây dựng hệ thống nền tảng bản đồ chung của tỉnh, cung cấp các dịch vụ tích hợp để sẵn sàng tích hợp với các hệ thống, phần mềm trong tỉnh

Dịch vụ tích hợp tin nhắn SMS

Tích hợp với SMS Brandname của các nhà cung cấp viễn thông. Cung cấp ra các dịch vụ để tích hợp với các phần mềm, hệ thống trong tỉnh Để bật chế độ hỗ trợ đọc màn hình, nhấn Ctrl+Alt+Z Để tìm hiểu thêm về các phím tắt, nhấn Ctrl+dấu gạch chéo

Các phần mềm vận hành nền tảng LGSP

Hệ thống quản lý danh mục, bảng mã điện tử dùng chung của tỉnh

Quản lý danh mục bảng mã điện tử các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, cung cấp cho các hệ thống phần mềm khác trong tỉnh trong việc định danh, gửi nhận tích hợp

Chi tiết

Trục tích hợp dữ liệu

Bao gồm: Trục gửi nhận văn bản điện tử, Trục liên thông, tích hợp hồ sơ hành chính công của tỉnh và Trục tích hợp báo cáo trực tuyến

Chi tiết

Hệ thống giám sát, vận hành LGSP của tỉnh

Giám sát đăng nhập, đăng xuất của người dùng trên hệ thống. Giám sát dữ liệu, thông tin tích hợp gửi nhận, liên thông giữa các hệ thống trong tỉnh và với các hệ thống của quốc gia qua LGSP. Giám sát vận hành của của các hệ thống, phần mềm trong tỉnh

Chi tiết

Hệ thống quản lý các dịch vụ chia sẻ (API Gateway)

Đăng ký, quản lý các dịch vụ tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các hệ thống, phần mềm của LGSP. Cấp key, quyền truy cập, giám sát các đơn vị, hệ thống khác sử dụng các dịch vụ mà hệ thống LGSP cung cấp, chia sẻ

Chi tiết

Hệ thống người dùng chung và dịch vụ đăng nhập một lần

Hệ thống người dùng chung dựa trên người dùng AD của tỉnh. Hệ thống cung cấp API cho các hệ thống khác đồng bộ người dùng và vai trò người dùng theo cơ cấu tổ chức của đơn vị. Hệ thống cũng cung cấp dịch vụ đăng nhập một lần để tích hợp toàn bộ ứng dụng trong toàn tỉnh.

Chi tiết

Cổng thông tin nghiệp vụ LGSP của tỉnh

Cung cấp các thông tin, văn bản quy định, tin tức về hệ thống LGSP của tỉnh. Hướng dẫn tích hợp các dịch vụ mà hệ thống LGSP cung cấp, chia sẻ tài liệu hướng dẫn tíc hợp

Chi tiết

Văn bản, tin tức